Pierwsze walne zebranie klubu HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Harcie

Dnia 4 kwietnia 2009r. o godz. 17.00 w rocznice założenia klubu HDK PCK „Nadzieja” w Harcie odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

PROTOKÓŁ Z I WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW HDK PCK „NADZIEJA” PRZY OSP W HARCIE

P R O T O K Ó Ł

z I Walnego Zebrania Członków HDK PCK „Nadzieja” w Harcie odbytego w dniu 04 kwietnia 2009 r. w Harcie.
W zebraniu udział wzięło 15 osób.
Druh Jacek Stochmal, prezentujący dotychczasową działalność klubu, zaproponował obecnym wybór przewodniczącego zebrania.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
– Druh Jacek Stochmal
W wyniku głosowania jawnego, przewodniczącym zebrania wybrano jednomyślnie Druha Jacka Stochmala.
Następnie przewodniczący zebrania przedstawił projekt porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Druha Jacka Stochmal.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania i uchwalenie regulaminu walnego zebrania członków.
4. Przedstawienie propozycji programowych i budżetu na okres roku.
5. Wybór władz stowarzyszenia:
– prezesa,
– zarządu,
– komisji rewizyjne,
– delegata na Rejonową Konferencje.
6. Podjęcie pozostałych uchwał.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
9. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt zamierzeń na najbliższy rok:
– zorganizowanie zbiórki krwi w Dynowie,
– pokaz ratownictwa drogowego i medycznego,
– zaangażowanie jednostek OSP.
Przedstawiono również uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich.
Przyjęto następujący rodzaj składek rocznych:
– 20 zł stawka podstawowa
Wybór władz:
Zgłoszono następujące kandydatury:
– na stanowisko Prezesa Klubu:
• Druha Jacka Stochmal.
– na członków Zarządu Klubu:
• Druha Jacka Kamińskiego,
• Druhną Gabriele Pałac,
• Druhną Emilię Ignasiak.
– na członków Komisji Rewizyjnej,
• Druhną Urszulę Szczutek,
• Druha Wacława Balawendra,
• Druha Artura Szczutka.
– na delegata na Rejonową Konferencję:
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
W wyniku głosowania wynik wyborów jest następujący:
– na stanowisko Prezesa Klubu wybrano:
• Druha Jacka Stochmal.
– na członków Zarządu Klubu wybrano:
• Druha Jacka Kamińskiego,
• Druhną Gabriele Pałac,
• Druhną Emilię Ignasiak.
– na członków Komisji Rewizyjnej:
• Druhną Urszulę Szczutek,
• Druha Wacława Balawendra,
• Druha Artura Szczutka.
– na delegata na Rejonową Konferencję:
• Druha Jacka Stochmal.

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z pozostałymi projektami i otworzył dyskusję nad nimi.
Zebrani w wyniku przeprowadzonej dyskusji zaaprobowali ich treść, bez wnoszenia żadnych uwag.
Przewodniczący zebrania zaproponował zebranym składanie wolnych wniosków.
Następnie przewodniczący zebrania, podziękował zebranym za przybycie i czynne uczestnictwo w zebraniu oraz zaprosił ich na poczęstunek.
Na tym zebranie zakończono.

Góra