Herb Harty

 

Obecnie Polska jest krajem unitarnym – zjednoczonym, nie mającym w swojej strukturze krajów, jak np. Niemcy, które są krajami związkowymi, (połączone landy, np. Bawaria, Nadrenia Westfalia, czy Saksonia).

W celu skutecznego zarządzania Państwem Polskim wydzielone są województwa, a w nich powiaty, gminy i jako jednostki pomocnicze – sołectwa. Takim sołectwem jest Harta. Po wejściu Polski w 2004 r. do Wspólnoty Europejskiej, polskie województwa traktowane są jako regiony. Posiadanie herbu miejskiego czy ziemskiego zostało w Polsce uregulowane po 1998 r. dla gmin (1990 r.) i powiatów (1998 r.) w ustawach ustrojowych dla tych jednostek samorządów. Harta jako sołectwo, przyjmując herb, nie jest ograniczona wyżej wymienionymi ustawami i jest tylko dobrą wolą, inicjatywą jej Mieszkańców posiadanie własnego herbu.

Wyzwania XXI w., wieku globalizacji, a co za tym idzie unifikacji, wymagają od lokalnej społeczności pewnej refleksji stawiającej pytanie: Co jest ich własne, lokalne, przeżyte przez nich samych i ich przodków, a co narzucone przez potęgujący się strumień zewnętrznej informacji i wszelkiego rodzaju narzuconych konieczności?

Pragnienie posiadania herbu i opracowanie własnego znaku heraldycznego Harty wypłynęła z inicjatywy członków Towarzystwa Rozwoju i Kultury Wsi Harta, przy szczególnym udziale wiceprezesa tego Towarzystwa Pana Jacka Stochmala. Towarzystwo pragnęło w ten sposób upamiętnić 580-rocznicę pierwszej pisanej wzmianki o tej miejscowości, która przypadła w 2009 roku. Jej obecny wizerunek, począwszy od lat sprzed 1429 r. tworzony był przez ponad 20 pokoleń jej Mieszkańców.

Od połowy wieku XVIII właścicielami Harty został ród Skrzyńskich herbu Zaremba, w rękach którego dobra pozostawały aż do dwudziestolecia międzywojennego. Harta przez ponad 180 lat była w jego posiadaniu.

Herb Harty w sposób bezpośredni nawiązuje do herbu Zaremba, właścicieli Harty Skrzyńskich, którzy przeżyli wspólnie z Mieszkańcami najdłuższy okres czasu, pomimo zmieniających się stosunków własnościowych (uwłaszczenie chłopów w 1848 r.) i zmian administracyjnych (zniesienie dominiów, utworzenie gmin jednowioskowych i obszarów dworskich, utworzenie gmin zbiorczych).

Herb Harty, tak jak i każdy inny, posiada trzy podstawowe znaczenia dla jej Mieszkańców:
odróżniające, od innych lokalnych społeczności,
integrujące, szczególnie ważne dla Mieszkańców Harty,
prestiżowe, przez samo posiadanie własnego znaku heraldycznego przez lokalną społeczność, jaką jest od wieków Harta (1429 r.).

 

Herb Harty
na tarczy dwudzielnej, dzielonej w pas, lew czarny ale go tylko połowa, język u niego wywieszony czerwony, łapy przednie u niego widać, tak że lewa trochę do góry wzniesiona nad prawą, ogon też zadarty ku górze, wyskakuje z czerwonego dolnego pola.

Więcej na temat herbu oraz nazwy miejscowości w książce wydanej z okazji 580-lecia wsi Harta dostępnej w wersji elektronicznej

Góra